facebook twitter googleplus

Söndürme Sistemleri

Davlumbaz Söndürme Sistemleri

davlumbaz

 

Dizayn ve kurulumunu yaptığımız otomatik davlumbaz altı söndürme sistemi ile, tüm farklı risk alanlarını korunur ve tüm yangın riskleri için tedbirler yerine getirilir.

DAVLUMBAZ SÖNDÜRME SİSTEMİ

Günümüz mutfak sistemleri, ortamda bulunan yanıcı yağlar ve yüksek miktarda ısı sebebiyle, sürekli olarak yangın riski barındırmaktadır. Havalandırma sisteminin çalışmasıyla ortamdan uzaklaştırılan buharın içerdiği yağ, davlumbazda, filtrede ve havalandırma kanallarında birikir. Dizayn ve kurulumunu yaptığımız otomatik davlumbaz altı söndürme sistemi ile, tüm farklı risk alanlarını korunur ve tüm yangın riskleri için tedbirler yerine getirilir.
MUTFAKTA YANGIN RİSKİ YÜKSEKTİR

Mutfaklarda kullanılan davlumbazların, uzun süre temizlenmeden kullanıldığı taktirde içinde biriken yağların herhangi bir sebeple tutuşmasından kaynaklanan davlumbaz yangınlarının söndürülmesi oldukça zordur. Davlumbaz söndürme sistemi davlumbazlarda çıkacak yangınlarının söndürülmesinde en kolay ve en etkili çözüm yoludur.

MUTFAKLARDA YANGIN RİSKİ VARDIR

Cihaz arızasında veya personel hatasında yağ ve yiyecek kolayca tutuşur.

Alevler davlumbaz ve bacadaki yağı tutuşturur.

Baca geçtiği her mahalde yangına neden olur

KULLANILDIĞI YERLER
Mutfaklarda bulunan pişirme grupları
Lokanta, Otel, Tatil Köyleri, İş Merkezlerinin yemekhaneleri
Davlumbaz, filtre ve baca içleri

SİSTEM 4 BÖLÜMDEN OLUŞUR
Algılama Hattı
Automatik boşaltma düzeneği
Boşaltma hattı
Aksesuarlar

SİSTEMİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Sıvı kimyasal söndürücülü davlumbaz söndürme sistemi
Sabit, paket tip
Düşük PH’li potasyum tabanlı sıvı kimyasal çözelti
Püskürtme kullanımına özel nozul ile
Söndürücü dağıtımı boru ile
Algılama uygun sıcaklıkta eriyen Çelik halatlı metal bağlantı ile

OTOMATİK : Boşaltma mekanizması, algılama hattının devreye girmesi ile kızgın yağ yangınlarını için özel olarak geliştirilmiş sıvı söndürücünün boşaltma hattından hızlı bir şekilde boşalmasını sağlar.HIZLI : Davlumbaz içine yerleştirilen eriyebilen metal dedektörler sayesinde yangını çok hızlı bir şekilde algılar.

ETKİLİ SÖNDÜRME : Söndürücü sıvının nozullar vasıtası ile boşalarak yangının hızlı ve etkili bir şekilde söndürülmesini sağlar.Mutfağınızın tekrar kullanılmasına olanak sağlar.

Silindir ve Mekanizma Kutusu

 Ergiyen Metal Kurşun Dedektör

 

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Karar Sayısı : 2007/12937 Ekli “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 1/11/2007 tarihli ve 5098 sayılı yazısı üzerine, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu’nun ek 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/11/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mutfaklar, Çay Ocakları, Sobalar ve Bacalar

Mutfaklar ve çay ocakları
MADDE 57- (1) Konutlar hariç olmak üzere, alışveriş merkezleri, yüksek binalar içinde bulunan mutfaklar ve yemek fabrikaları ile bir anda 100’den fazla kişiye hizmet veren mutfakların davlumbazlarına otomatik söndürme sistemi yapılması ve ocaklarda kullanılan gazın özelliklerine göre gaz algılama, gaz kesme ve uyarı tesisatının kurulması şarttır.
(2) Mutfakların bodrumda olması ve gaz kullanılması hâlinde, havalandırma sistemleri yapılır. İkinci bir çıkış tesis edilmeksizin gaz kullanılması yasaktır.
(3) Mutfak ve çay ocakları binanın diğer kısımlarından en az 120 dakika süreyle yangına dayanıklı bölmeler ile ayrılmış biçimde konumlandırılır. Bölme olarak ahşap ve diğer kolay yanıcı maddeler kullanılamaz.
(4) LPG kullanılan mutfaklarda, LPG tüpleri bodrum katta bulundurulamaz. LPG kullanılan mutfakların bodrum katta olması hâlinde; gaz algılayıcının ortamdaki gaz kaçağını algılayıp uyarması ile devreye giren ve gaz akışını kesen, otomatik emniyet vanası veya ani kapama vanası gibi bir emniyet vanasının ve havalandırmanın bulunması gerekir.
(5) Mutfaklarda doğalgaz kullanılması hâlinde, 112 nci maddede belirtilen esaslara uyulması şarttır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetim

Denetim
MADDE 131- (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı aşağıdaki şekilde denetlenir:
a) Özel yapı, bina, tesis ve işletmeler, mahalli itfaiye teşkilatı ile bunların bağlı veya ilgili olduğu bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşlarının müfettişi, kontrolör veya denetim elemanları tarafından denetlenir. Bina sahibi, yöneticisi ve sorumluları denetim elemanlarınca binaların arzu edilen bütün bölümlerini ve teçhizatını göstermek, istenilen bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Denetim sonunda eksik bulunan ve giderilmesi istenilen aksaklıklar ile talep edilen önlemlerin öngörülen uygun süre içerisinde ilgililerce yerine getirilmesi mecburidir.
b) Kamu binaları, kurum amiri ve görevlendireceği kişi veya heyet, mülki amir veya görevlendireceği heyet, kurumun bağlı veya ilgili olduğu bakanlık, müsteşarlık, genel müdürlük veya başkanlık müfettişleri veya kontrolörleri; hükümet konakları ise, İçişleri Bakanı adına Sivil Savunma Genel Müdürü veya görevlendireceği kişi veya heyet ile mülkiye müfettişleri tarafından denetlenir. Denetim yetkisini haiz kişiler, kurum, kuruluş ve müesseselerin denetim sonuç raporlarını; bağlı veya ilgili olduğu bakanlık, müsteşarlık, genel müdürlük veya başkanlıklarına gönderir.
ONBİRİNCİ KISIM

Son Hükümler

Yönetmeliğe aykırılık hâlleri
MADDE 168- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, aykırı hareketin suç veya kabahat teşkil etmesine göre 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5236 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılır.
(2) İlgili mevzuatta öngörülen diğer yaptırımlar saklıdır.